ศูนย์รวมเครื่องมือสร้างเว้บไซต์สำเร็จรูป

webmaster's picture

การติดตั้ง Apache+PHP+MySQL+phpMyAdmin+SSL (ตอนที่ 2)

Step การติดตั้ง
Apache > PHP > MySQL > phpMyAdmin
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

หลังจากตอนที่ 1 ได้อธิบายการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์อาปาเช่กันไปแล้ว
ตอนนี้เป็นการอธิบายการติดตั้งตัวแปลภาษา PHP แบบไบนารีไฟล์กัน
โดยพอสรุปการติดตั้งภาษา PHP ดังนี้

1. ทำการแตกไฟล์ตัวติดตั้งภาษา PHP ในที่นี้ผู้เขียนติดตั้งเป็นเวอร์ชั่น
php-5.2.6-Win32.zip หลังการแตกไฟล์จะได้เป็น php-5.2.6-Win32


webmaster's picture

การติดตั้ง Apache+PHP+MySQL+phpMyAdmin+SSL (ตอนที่ 1)

ก่อนอื่นให้ดาวน์โหลดตัวติดตั้งได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้
- Apache2 (apache_2.2.8-win32-x86-openssl-0.9.8g.msi)
- PHP5 (php-5.2.6-Win32.zip)
- MySQL5 (mysql-5.0.51b-win32.zip)
- phpMyAdmin2.11.6 (phpMyAdmin-2.11.6-all-languages-utf-8-only.zip)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Step การติดตั้ง
Apache > PHP > MySQL > phpMyAdmin

การติดตั้ง Apache Web Server
1. ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ apache_2.2.8-win32-x86-openssl-0.9.8g.msi


webmaster's picture

การพิจารณาเลือก Web Server ใช้งานในองค์กร

ในการติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์บริการใช้งานในองค์กรนั้นมีทางเลือกในการติดตั้ง 2 วิธี ด้วยกันคือ
วิธีที่ 1 การติดตั้งแยกซอฟต์แวร์แบบ Stand Alone ต้องมีการปรับแต่งค่าคอนฟิกด้วยตนเอง เช่น
การติดตั้งโดยใช้ Apache + PHP/PERL/PYTHON/RUBY + MySQL/PostgreSQL/Oracle/Sybase/Interbase/Firebird + phpMyAdmin/SQL-Front/SQLyog/Query Browser/Navicat/HeidiSQL/SQL Manager/DBACentral/DreamCoder/phpPgAdmin

การติดตั้งโดยใช้ IIS + ASP/ASP.NET/PHP/PERL/PYTHON/RUBY + MS Access/MS SQL Server/MySQL + phpMyAdmin/SQL-Front/SQLyog/Query Browser/Navicat/HeidiSQL/SQL Manager/DBACentral/DreamCoder/phpPgAdmin

การติดตั้งโดยใช้ Tomcat + Servlet/JSP + MySQL/PostgreSQL/Oracle/Sybase/Interbase/Firebird + phpMyAdmin/SQL-Front/SQLyog/Query Browser/Navicat/HeidiSQL/SQL Manager/DBACentral/DreamCoder/phpPgAdmin

* การติดตั้งลักษณะนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เนื่องจากต้องปรับแต่งค่าต่างๆ เอง


webmaster's picture

การติดตั้ง WAMPServer

WAMP เป็นโปรแกรม Web Server Utility ที่มีการรวมแพ็กเกจโปรแกรมหลายตัวเข้าด้วยกัน มีลักษณะเดียวกับโปแกรม AppServ, WMServer, XAMPP หรือ EasyPHP ภายหลังการติดตั้งจะได้โปรแกรม Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin, sqlitemanager โดยที่โปรแกรม WAMP เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์แบบ GPL (General Public License) ผู้อ่านสามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ WAMP เพิ่มเติมได้ที่ http://www.wampserver.com

Note.
LAMP = Linux + Apache + MySQL + PHP/PERL/PYTHON
WAMP = Windows + Apache + MySQL + PHP/PERL/PYTHON


webmaster's picture

การแก้ปัญหาภาษาไทยใน Notepad++

ผู้ที่มีปัญหาการใช้ภาษาไทยใน Notepad++ สามารถแก้ปัญหาโดยการปรับแต่งโปรแกรมเพิ่มเติมตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมนู Settings > Style Configurator
2. คลิกเลือกออปชั่นที่ต้องการ
- ที่ Language เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน เช่น PHP, JAVA, ...
- ที่ Style เลือก Default
- ที่ Font Style คลิกเลือกฟอนต์ไทนที่ต้องการ เช่น CordiaUPC, MS Sans Serif
- ที่ Font Size : กำหนดเป็น 16 หรือขนาดที่ต้องการ

3. คลิกปุ่ม Save & Close

ปล. สำหรับการปรับฟอนต์สำหรับภาษาที่ต้องการพัฒนาเป็นภาษาหลักก็มีแนวการปรับเหมือนกัน

-----
ลิงค์เกี่ยวข้อง


webmaster's picture

Notepad++ เอดิเตอร์ทางเลือกใหม่สำหรับนักพัฒนาเว็บ

ในปัจจุบันโปรแกรมเอดิเตอร์ที่นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ มีหลายตัวด้วยกัน
อาทิ NotePad, EditPlus (นิยมอยู่ในขณะนี้)

ความสามารถ+ข้อดีของ NotePad++
- เป็นซอฟต์แวร์ Open Source สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์
- โปรแกรมมีขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวก
- สามารถนำไปพัฒนาแอพลิเคชั่นได้หลายภาษา อาทิ C, C++, JAVA, HTML, CSS, PHP, PERL, PYTHON, RUBY, ADA, ...
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลแบบ ASCI และ Unicode (ใช้งานระบบไฟล์ได้ 3 ระบบ คือ Windows, Macintosh, Unix/Linux)
- ปรับแต่งรูปแบบ (Style) ภาษาต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- มี Plugin ให้ใช้งานหลากหลาย
- สามารถแก้ไขเมนูทางลัด (Shortcut) ได้ด้วยตนเอง
- ...


webmaster's picture

การทำ Redirect File

HTML Code
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="เวลา;URL=http://www.yourname.com">
</head>
</html>

==============
PHP Code
<?php
header('Location: http://www.yourname.com/');
?>


webmaster's picture

Slide ประกอบการอบรมหัวข้อ การพัฒนาเว็บไซต์ LCMS (ATutor)

Slide ประกอบการอบรมหัวข้อ "การพัฒนาเว็บไซต์ LCMS (ATutor)"
ที่วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
March 11-13, 2008

คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.cmsthailand.com/dw/ATutor_11-13_March2008.pdf

---
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
http://it.northbkk.ac.th


webmaster's picture

Slide ประกอบการอบรมหัวข้อ "การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Drupal CMS"

Slide ประกอบการอบรมหัวข้อ "การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย Drupal CMS"
ที่ห้อง 2308 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
http://it.northbkk.ac.th
February 09, 2008

คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.cmsthailand.com/dw/DrupalCMS_9-2-51.pdf


webmaster's picture

คู่มือการติดตั้ง Drupal CMS บน Web Hosting จริง

รู้จัก Drupal CMS
Drupal อ่านว่าดรูปาล เป็นระบบจัดการเนื้อหา Content Management System (CMS) ที่มีกลุ่มผู้ใช้งานอยู่อันดับต้นๆ ของโลก โดยที่ดรูปาลเป็นระบบ CMS ทีมีความสามารถสูง ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานได้ฟรีเนื่องจากตัวติดตั้งมีลิขสิทธิ์แบบ GPL (General Public License) ผู้อ่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://drupal.org

Drupal เหมาะสำหรับใช้ทำเว็บไซต์ประเภท
- ใช้ทำ เว็บไซต์ส่วนตัว หรือเว็บครอบครับ (Personal or family homepages, Blog)


Syndicate content