Open Source LMS
 
Updated : April 05, 2007
/ Home / รู้จัก LMS / การนำระบบ LMS ไปประยุกต์ใช้งาน / ผู้ใช้งานในระบบ LMS / LMS User / มาตรฐานระบบ E-Learning / คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง / เปรียบเทียบ Moodle - ATutor / บทสรุป /

รู้จัก LMS

LMS ย่อมาจาก Learning Management System เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการการเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวกในการจัดกลุ่มเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ การสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้สอน (Instructor/Teacher) กับผู้เรียน(Student) รวมทั้งการสร้างแบบทดสอบ การทดสอบและการประเมินผลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรมที่ใช้สร้างระบบ LMS ในปัจจุบันมีให้เลือกอยู่ 2 ลักษณะคือ

1.ซอฟต์แวร์ฟรี (Open Source LMS) ที่มีลิขสิทธิ์แบบ GPL เช่น
Moodle (www.moodle.org)
Moodle is a course management system (CMS) - a free, Open Source software package designed using sound pedagogical principles, to help educators create effective online learning communities.

ATutor (www.atutor.ca)
ATutor is an Open Source Web-based Learning Content Management System (LCMS) designed with accessibility and adaptability in mind. Administrators can install or update ATutor in minutes, develop custom templates to give ATutor a new look, and easily extend its functionality with feature modules. Educators can quickly assemble, package, and redistribute Web-based instructional content, easily retrieve and import prepackaged content, and conduct their courses online. Students learn in an adaptive learning environment.

Claroline (www.claroline.net)
Claroline is a free application based on PHP/MySQL allowing teachers or education organizations to create and administrate courses through the web.

LearnSquare (www.learnsquare.com) เป็น lms สัญชาติไทย พัฒนาโดยทีมงาน NECTEC
- ทดสอบเรียนบทเรียนต่างๆ

VClass (www.vclass.net) เป็น lms สัญชาติไทย พัฒนาโดยศูนย์ Distributed Education Center สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)

Sakai (www.sakaiproject.org)
Sakai is an online open source Collaboration and Learning Environment. Many users of Sakai deploy it to support teaching and learning, ad hoc group collaboration, support for portfolios and research collaboration.

ILIAS (http://www.ilias.de)
ILIAS is a powerful web-based learning management system that allows users to create, edit and publish learning and teaching material in an integrated system with their normal web browsers. Tools for cooperative working and communication are included as well. ILIAS is available as open source software under the GNU General Public License (GPL). Universities, educational institutions, private and public companies, and every interested person may use the system free of charge and contribute to its further development.

More...

2. ซอฟต์แวร์ที่บริษัทเอกชนพัฒนาเพื่อขายโดยเฉพาะ (Commercial LMS) เช่น
Blackboard Learning System
- ตัวอย่างการใช้งานที่ Sasin Chula

• WebCT (www.webct.com)

IBM Lotus Learning Management System

• Education Sphere (www.educationsphere.com) - Sum Systems Management Co., Ltd.

• Dell Learning System (DLS) > www.dell.com

• De-Learn (www.de-learn.com) - Data E-Learning Co., Ltd.

• i2 LMS (www.progress-info.co.th) - Progress Information Co.,Ltd

More...
 

การนำระบบ LMS ไปประยุกต์ใช้งาน
     ระบบ LMS สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายอาทิ สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน โดยในการนำไปใช้งานผู้ใช้สามารถ ปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับหน่วยงาน จุดประสงค์หลักในการพัฒนาระบบขึ้นมาก็เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ใช้งานในหน่วยงานทั้งระบบ E-Learning หรือระบบ Knowledge Management(KM)


ผู้ใช้งานในระบบ LMS
สำหรับผู้ใช้งานในระบบ LMS นั้นสามารถที่จะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มผู้บริหารระบบ (Administrator) ทำหน้าที่ในการติดตั้งระบบ LMS การกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบ การสำรองฐานข้อมูล การกำหนดสิทธิ์การเป็นผู้สอน
กลุ่มอาจารย์หรือผู้สร้างเนื้อหาการเรียน (Instructor / Teacher) : ทำหน้าที่ในการเพิ่มเนื้อหา บทเรียนต่างๆ เข้าระบบ อาทิ ข้อมูลรายวิชา ใบเนื้อหา เอกสารประกอบการสอน การประเมินผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบ ปรนัย อัตนัย การให้คะแนน ตรวจสอบกิจกรรมผู้เรียน ตอบคำถาม และสนทนากับนักเรียน
กลุ่มผู้เรียน(Student/Guest) : หมายถึงนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าเรียนตามหัวข้อต่าง ๆ รวมทั้งการทำแบบฝึกหัด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน โดยอาจารย์สามารถทำการแบ่งกลุ่มผู้เรียนได้ และสามารถตั้งรหัสผ่านในการเข้าเรียนแต่ละวิชาได้


LMS User Level
LMS Model
รูปแสดง LMS Model


มาตรฐานระบบ E-Learning
        กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา(DOD) ได้ศึกษาปัญหาของความไม่เข้ากัน (Incompatibility) ของระบบอีเลิร์นนิ่ง และเนื้อหาวิชา ที่พัฒนาแตกต่าง แพลตฟอร์มกัน ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จึงรวบรวมข้อกำหนด ที่พัฒนาก่อนหน้ามาเข้าด้วยกัน ทั้งของ IMS และ AICC เพื่อที่จะออกเป็นข้อกำหนด อีเลิร์นนิ่งกลาง และมีการตั้งหน่วยงานร่วมมือกันระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หน่วยงานรัฐบาล ภาคเอกชนและภาคการศึกษา จัดตั้งสถาบันที่เรียกว่า ADL (Advanced Distributed Learning) เมื่อปี 1997 และได้ออกข้อกำหนดแรกในเวอร์ชั่น 1.0 เมื่อปี 2000 แต่เวอร์ชั่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปคือ ข้อกำหนด SCORM Version 1.2 ซึ่งออกเมื่อเดือนตุลาคมปี 2001 ดังนั้นในการสร้างระบบ LMS ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบขึ้นมาใช้งานเอง ซื้อจากบริษัทเอกชน หรือใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปประเภท Open Source จำเป็นต้องยึดตามมาตรฐานกลางคือ SCORM (Sharable Content Object Reference Model)


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.adlnet.gov


เว็บไซต์ http://www.adlnet.govคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
• CAI (Computer Assisted Instruction) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
• CBT (Computer Based Training) คอมพิวเตอร์ช่วยในการอบรม
• WBI (Web Based Instruction) เว็บช่วยสอน
• WBT (Web Based Training) เว็บช่วยในการอบรม
• CMS (Content Management System) ระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
•LMS (Learning Management System) ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์
• LCMS (Learning Management System) CMS+LMS ระบบบริหารจัดการจัดการเนื้อหาและการเรียนการสอนออนไลน์
• KMS (Knowledge Management System) ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

 

 
เปรียบเทียบ Moodle - ATutor
ระบบ LMS สองตัวนี้นับเป็น LMS ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบ้านเรา บทความนี้ผมได้ทำการรวบรวมข้อมูลของ Moodle และ ATutor โดยได้ทำการ
เปรียบเทียบความสามารถของ LMS ทั้งสองตัวให้ดูกัน
* นำข้อมูลต้นฉบับมาจากเอกสารที่ผมใช้บรรยายใน งานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องโอกาววันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 27 ปี เรื่อง “บทบาทเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล (Moodle vs ATutor)” ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี (7 ก.ย. 48)
Details
Moodle

[ Download - ]
ATutor

[ Download - ]
What is ?
Moodle is a course management system (CMS) - a free, Open Source software package designed using sound pedagogical principles, to help educators create effective online learning communities. You can download and use it on any computer you have handy (including webhosts), yet it can scale from a single-teacher site to a 40,000-student University  
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)
ATutor is an Open Source Web-based Learning Content Management System (LCMS) designed with accessibility and adaptability in mind. Administrators can install or update ATutor in minutes, and develop custom templates to give ATutor a new look. Educators can quickly assemble, package, and redistribute Web-based instructional content, easily retrieve and import prepackaged content, and conduct their courses online. Students learn in an adaptive learning environment.  
เว็บไซต์ท่า
- www.moodle.org (Moodle Portal)

เว็บท่าในไทย
- www.thaimoodle.net - ชมรม Moodle E-learning แห่งประเทศไทย
- Moodle in Thailand (กลุ่มผู้สนใจการสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Moodle เป็นเครื่องมือ ในประเทศไทย)
www.thaiatutor.net (ไทยเอติวเตอร์)
ผู้สร้าง พัฒนาโดย Mr.Martin Dougiamas
พัฒนาโดย The Adaptive Technology Resource Center แห่งมหาวิทยาลัย Toronto ประเทศแคนาดา
ผู้พัฒนา ภาษาไทย ดร.วิมลลักษณ์  สิงหนาท
ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ (มศว.)
ชมรม รายนามคณะกรรมการชมรม Moodle E-Learning แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาชมรม  
คุณวิมลลักษณ์ สิงหนาท Oxford University England
รศ.ดร.คณิต ไข่มุกดิ์ สำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.ดร.ปานใจ ธานทัศนวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.สรรเสริญ วิสุวรรณ บริษัท SBC Integration Co.Ltd.
อ.ดร.ประชิต อินทะกนก ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อ.ดร.ปรัชญนัทน์ นิลสุข หัวหน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
คุณจักรพงษ์ เจือจันทร์ เว็บมาสเตอร์กระดานดำออนไลน์
ประธานชมรม  
อ.เสรี ชิโนดม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองประธานชมรม  
อ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
(ประธานภาคกลางและกทม.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.นพ.ธีรวรรธน์ ขันทอง
(ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ศักดิเดช ศรีแก้วทุม
(ประธานภาคเหนือ)
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
อ.ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
(ประธานภาคใต้)
โรงเรียนเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
กรรมการชมรม  
อ.ภูชิต แสงบัว โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
อ.กรัณย์ ศิวารัตน์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้
อ.อดิเรก สัญญะเขื่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ปทุมธานี
คุณวรวุฒิ เชาว์ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี
คุณวรวุฒิ มั่นสุขผล ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณบุญรัตน์ ไทภู่รัตน์ UNITNET สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณรัชนี จิรธรรมธนากูล UNITNET สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อ.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อ.อภิชาติ กุลธานี โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลอนุสรณ์) จ.สุรินทร์
คุณไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.ศราวุธ เรืองสวัสดิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี
คุณนวพร กิตติพัฒนบวร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
อ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขานุการชมรม  
คุณกิตติพงษ์ พุ่มพวง โครงการการศึกษาไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยเลขานุการชมรม  
คุณวรัท พฤกษาทวีกุล เว็บมาสเตอร์ Edtechno.com
คุณสยาม จวงประโคน เว็บมาสเตอร์ Siamednet.com
   
Source : http://www.thaimoodle.net
ยังไม่มีการก่อตั้ง
มาตรฐาน SCORM รองรับมาตรฐาน SCORM 1.2 รองรับมาตรฐาน SCORM 1.2
Open Source เป็น Open Source มีลิขสิทธิ์แบบ GPL(General Public License) เป็น Open Source มีลิขสิทธิ์แบบ GPL(General Public License)
การติดตั้งใช้งาน ติดตั้งใช้งานเดี่ยวๆ ได้
ติดตั้งเป็นโมดูลย่อยของ CMS ได้อาทิ PostNuke, XOOPS, Mambo, Drupal
• ติดตั้งใช้งานเดี่ยวๆ ได้
• ติดตั้งเป็นโมดูลย่อยของ CMS ได้อาทิ PostNuke, Mambo, Drupal
ภาษาที่ใช้พัฒนา   PHP   PHP
ฐานข้อมูลที่รองรับ   MySQL, PostgreSQL   MySQL
เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ • Apache (+ ต้องติดตั้ง PHP, MySQL, phpMyAdmin เพิ่มเติม)
• IIS (+ ต้องติดตั้ง PHP, MySQL, phpMyAdmin เพิ่มเติม)
• Apache (+ ต้องติดตั้ง PHP, MySQL, phpMyAdmin เพิ่มเติม)
• IIS (+ ต้องติดตั้ง PHP, MySQL, phpMyAdmin เพิ่มเติม)
Modules Modules ที่ได้หลังการติดตั้ง (อยู่ในโฟลเดอร์ module)
assignment
chat
choice
forum
glossary
hotpot
journal
label
lesson
quiz
resource
scorm
survey
wiki
workshop

Modules ที่ได้หลังการติดตั้ง (อยู่ในโฟลเดอร์ tools)
backup
chat
content
enrollment
filemanager
forums
glossary
ims
links
news
packages (scorm-1.2)
polls
tests
tile
tracker
Module สำหรับใช้งานร่วมกับระบบ CMS pnMoodle
Moodle4Xoops
drupal_moodle
Mambo Moodle
pnATutor
Mambo ATutor
Drupal ATutor
ฉากหลังเว็บ (Themes)

www.Thaimoodle.net
www.ballisticlearning.biz/moodlethemes

http://www.atutor.ca/atutor/themes/
ภาษาที่รองรับ(Language)
Translation
รองรับกว่า 70 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย
http://download.moodle.org/lang/
รองรับกว่า 50 ภาษา รวมทั้งภาษาไทย
http://www.atutor.ca/atutor/translate/
Demo http://moodle.org http://www.atutor.ca/atutor/demo.php
เว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ http://moodle.org/sites/ http://www.atutor.ca/atutor/links.php
คู่มือการติดตั้งภาษาไทย คู่มือการใช้งาน Moodle สำหรับผู้สอน โดย ดร.วิมลลักษณ์ สิงหนาท
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) Moodle ระยะที่ 1 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.วลัยลักษณ์
คู่มือ moodle สำหรับผู้ดูแลระบบ จาก โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
จากชมรม Moodle
คู่มือติดตั้ง Moodle จาก cmsthailand
คู่มือใช้งาน Moodle จาก ม.สุรนารี
คู่มือการใช้งาน ATutor (ภาคปฏิบัติ) จากเว็บไทยเอติวเตอร์ จัดทำโดย ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์
คู่มือติดตั้ง ATutor จาก cmsthailand
คู่มือการติดตั้งภาษาอังกฤษ
Documentation
Moodle Docs ATutor Handbook

RSS New Feeds
Moodle RSS ATutor RSS
     
ความต้องการด้านซอฟต์แวร์
(Software Requirements)
Apache หรือ IIS > โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์
PHP > ตัวแปลภาษาพีเฮสพี
MySQL > ฐานข้อมูล MySQL
phpMyAdmin > ทูลช่วยจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล

* กรณีทดสอบใช้งานในเครื่องตนเองแนะนำให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ประเภท Server Utility เพราะภายหลังการติดตั้งท่านจะได้ทั้ง apache, php, mysql, phpmyadmin ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประเภทนี้ อาทิ
AppServ
WMServer
easyPHP
WinLAMP
WAMP

(ปล. กรณีต้องการเช่า Hosting ทางโฮสต์ต้องรองรับ PHP, MySQL และมี phpMyAdmin ในการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล)
Apache หรือ IIS > โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์
PHP > ตัวแปลภาษาพีเฮสพี
MySQL > ฐานข้อมูล MySQL
phpMyAdmin > ทูลช่วยจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล

* กรณีทดสอบใช้งานในเครื่องตนเองแนะนำให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ประเภท Server Utility เพราะภายหลังการติดตั้งท่านจะได้ทั้ง apache, php, mysql, phpmyadmin ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประเภทนี้ อาทิ
AppServ
WMServer
easyPHP
WinLAMP
WAMP
(ปล. กรณีต้องการเช่า Hosting ทางโฮสต์ต้องรองรับ PHP, MySQL และมี phpMyAdmin ในการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล)
     
เว็บไซต์ที่ใช้งานระบบ LMS ระดับมหาวิทยาลัย
- ม.วลัยลักษณ์ - mLearning
- ม.สุรนารี - SUT - LMS (โครงการการศึกษาไร้พรมแดน)
- วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง - YONOK e-Learning
- วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - North Bangkok College E-Learning Center
- ม.เชียงใหม่ - CMU Online
- ม.รังสิต - Rangsit LMS
- คณะวิศวะฯ ม.ขอนแก่น - Faculty of Engineering, Khon Kaen University

สายสายอาชีพ
- วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
- โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์

ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
- โรงเรียนเกาะสมุย บทเรียน Online
- โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จ.ลำปาง
- โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพฯ
- โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม
- โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
- โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
- โรงเรียนลำปางกัลยาณี

หน่วยงานราชการ
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ OBEC L M S

บริษัทเอกชน


อื่นๆ
- ชุมชนคนรักบางแก้ว
- กระดานดำออนไลน์

รวมรายชื่อที่สร้างด้วย Moodle ในไทย
- http://moodle.org/sites/index.php?country=TH
ระดับมหาวิทยาลัย
- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (STOU ATutor)
- ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช (STOU e-Learning)
- ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช (STOU e-Training)
- ส.พระจอมเกล้าลาดกระบัง สำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์
- ม.ราชภัฎจันทรเกษม - CRC Course Server e-Learning
- ม.ราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ม.ราชภัฎยะลา - Train ATutor Server
- ม.มหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ
- ม.เชียงใหม่ - ศูนย์ปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาตร์ Nursing Course Server

สายสายอาชีพ
- วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา - LMS Technic Chachoengsao
- วิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ
- วิทยาลัยเทคนิค กระบี่

ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
- โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

หน่วยงานราชการ
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
OBEC LMS
-

บริษัทเอกชน


อื่นๆ
- E-learning to Computer : เว็บไซต์เพื่อการศึกษา บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ (Radompon.com)
Links รวมข้อมูล LMS ในไทยที่น่าสนใจ - http://www.thaimoodle.net - ชมรมไทย Moodle
- Moodle in Thailand - กลุ่มผู้สนใจการสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Moodle เป็นเครื่องมือ ในประเทศไทย
- ลิงค์รวมข้อมูลเกี่ยวกับ Moodle ในไทย -โดย ThaiAll.com
- www.thaiatutor.net (ไทยเอติวเตอร์)
 
Resources :
::http://www.moodle.org > A Free, Open Source Course Management System for Online Learning
::http://moodlemoot.org > MoodleMoot
::http://www.atutor.ca
> Open Source Web-based Learning Content Management System (LCMS)
::http://www.adlnet.gov > Advanced Distributed Learning
::http://www.imsproject.org > IMS Global Learning Consortium
::http://www.academiccolab.org > Academic Advanced Distributed Learning
::http://ieeeltsc.org > IEEE Learning Technology Standards Committee
::http://www.elearningsummit.org > eLearning Summit
::http://www.iitsec.org > Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference (I/ITSEC)
::http://www.e-learningguru.com > E-Learning Guru
::http://classroomrevolution.com > Design & Implementation of Web-Based Instructional Technologies
::http://www.edtechno.com > Thai Education Technology
::http://elacd.carnet.hr/wiki/index.php/LMS/LCMS > LMS/LCMS - ELAWiKi
::http://www.tentc.com > Tentc
::http://www.thaimoodle.net > ชมรม Moodle E-learning แห่งประเทศไทย
::http://www.thaiatutor.net > Thai Atutor -ไทยเอติวเตอร์

 
บทสรุป
ระบบ LMS ที่นิยมในไทยเรามีอยู่สองตัวคือ Moodle และ ATutor ดังนั้นการที่หน่วยงานหรือองค์กรใดจะนำไปติดตั้งใช้งาน ผู้เขียนแนะนำให้ลองทดสอบติดตั้งในเครื่องดู ก่อน ว่าทูลตัวใดที่เราชอบใช้งานมากกว่ากว่า สำหรับทูลสองตัวนี้ Moodle ได้เปรียบนิดๆ เพราะมีโมดูลการใช้งานที่มากกว่าแถมยังมีชมรม Moodle E-Learning เป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลัง แต่สำหรับ ATutor ปัจจุบันมีผู้ใช้งานอยู่ไม่น้อยเช่นกัน ATutor มีข้อดีอยู่ที่ขนาดไฟลมีขนาดเล็กกว่า Moodle มากทำให้ประหยัดในเรื่องของแบนวิดต์ ได้ดีกว่า กล่าวคือเรียกใช้งานได้เร็วกว่านั้นเอง แต่ในสถาณการจริงการใช้งานทั้ง Moodle และ ATutor ผู้ควบคุม(Admin) สามารถเลือกเปิดใช้งานเฉพาะโมดูลที่จำเป็นได้

TOP
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
January 15 , 2006
Thai Open Source Content Management System
http://www.cmsthailand.com/

สงวนลิขสิทธิ์บทความ,เนื้อหาโดย ซีเอ็มเอ็สไทยแลนท์ดอทคอม
การเผยแพร่บทความ,เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับอนุญาติจาก CMSThailand.com ก่อน
Copyright© by CMSthailand.com All right reserved.